Na Kontaktoni

Na dërgoni një këshillë

A keni ndonjë sugjerim lajmesh, jeni të afektuar, informacione ose foto në lidhje me një histori lajmesh për t’u kaluar tek redaktorët tanë? Na dërgoni me email në info@fara.news

Reklamo me ne

Kontaktoni me ne për mundësi reklamimi në FaraNews.

Puno Me Ne

Na dërgoni CV-në tuaj dhe ne do të kontaktoheni nga ne.

Shkruaj Për Ne

Opinioni është hapësira jonë e përkushtuar për komentime të besueshme, ekspertë dhe analiza mbi pikat më të mëdha të të folurit. Lexoni udhëzimet tona dhe dërgoni me email info@fara.news

Personal është seksioni ynë për histori imponuese, autentike të personit të parë dhe përvoja të jetës. Së pari, lexoni udhëzimet, më pas kontaktoni personal@fara.news

Kërkoni një korrigjim ose sqarim

Ne mirëmbajmë standarde rigoroze dhe u përgjigjemi të gjitha pyetjeve ose ankesave të vlefshme. Email info@fara.news

Kërkesa për Shtyp

Email ekipit tonë të shtypit në prteam@fara.news

Kontaktoni Redaktorin

Për të arritur tek redaktori, email editor@fara.news